Từ một tỉnh là Cao Bằng, hiện bệnh viêm da nổi cục (VDNC) trên trâu, bò đã lan mạnh ra nhiều tỉnh, thành trong cả nước. Các địa phương đang căng mình chống dịch để bảo vệ đàn gia súc nuôi của địa phương. ...

Chi tiết