Từ chương trình quốc gia phòng, chống bệnh lở mồm long móng của Chính phủ, bài học kinh nghiệm của quốc tế, kết hợp sử dụng vacxin hiệu quả, Việt Nam đang từng bước khống chế được dịch bệnh nguy hiểm trên gia súc.

Map